Noteikumi

Iegādes noteikumi

Pirkšanas noteikumi nosaka preču pirkšanas un pārdošanas kārtību interneta veikalā www.vasarastehnika.lv

VISPĀRĪGĀ DAĻA

 1. Šie pirkšanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka personas, kura iegādājas preces interneta veikalā www.vasarastehnika.lv (turpmāk tekstā – Pircējs), un SIA “DOJUS Latvija” (turpmāk tekstā – Pārdevējs) savstarpējās tiesiskās attiecības, pienākumus un atbildību preču pirkšanas procesā. Pircējs, pērkot preces interneta veikalā, piekrīt šiem Noteikumiem.
 1. Pirkuma līguma noslēgšana

2.1. Pircēja un Pārdevēja pirkuma līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs interneta veikalā ir izveidojis iepirkumu grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies samaksas veidu, iepazinies ar šiem Noteikumiem un piespiedis taustiņu „Samaksāt”. Šis līgums ir spēkā līdz visu līgumsaistību pilnīgai izpildei. Ja Pircējs nepiekrīt līgumam vai tā atsevišķiem punktiem, viņam tiek liegta iespēja iegādāties pirkumu.
2.2. Katrs Pircēja un Pārdevēja noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un glabāts interneta veikala datubāzē.

 1. Pārdevēja tiesības

3.1. Pārdevējam ir tiesības noteikt iepirkumu groza minimālo apmēru, t. i., minimālo summu, kuru sasniedzot, tiks izpildīts Pircēja pasūtījums.
3.2. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, anulēt pasūtījumu, ja Pircējs nesamaksā par precēm 3 (triju) darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas datuma.
3.3. Ja Pircējs cenšas traucēt interneta veikala darbu vai stabilu darbību vai nepilda savus pienākumus, Pārdevējs drīkst bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot (apturēt) Pircēja tiesības izmantot interneta veikalu, izņēmuma gadījumos ‒ anulēt Pircēja reģistrāciju. Pārdevējs neatbild par jebkādiem šādi radītiem Pircēja zaudējumiem.
3.4. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma noteiktu vai nenoteiktu laiku pārtraukt interneta veikala darbību un kompensēt ar to saistītos tiešos zaudējumus Pircējam.
3.5. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt Noteikumus. Grozītos Noteikumus Pārdevējs publicē interneta veikala mājaslapā. Grozījumi stājas spēkā to publicēšanas brīdī, tie ir spēkā darījumiem, kas tiek veikti pēc publicēšanas.
3.6. Pārdevējam ir dotas Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās tiesības.

 1. Pārdevēja pienākumi

4.1. Pārdevēja pienākums ir radīt pakalpojumu saņemšanai ērti un pareizi lietojamu interneta veikalu. Pārdevējs negarantē, ka interneta veikals strādās bez pārtraukumiem vai datu nosūtīšana notiks bez kļūdām. Pārdevējs neatbild par Pircēja zaudējumiem saistībā ar interneta veikala darbības traucējumiem un (vai) datu nosūtīšanas kļūdām.
4.2. Pārdevēja pienākums ir noteiktajos termiņos piegādāt pasūtītās preces Pircējam viņa norādītajā adresē.
4.3. Ja būtisku iemeslu dēļ Pārdevējs nevar izsniegt Pircējam pasūtītās preces, Pārdevēja pienākums ir piedāvāt līdzīgu preci un, ja Pircējs no šīs preces atsakās, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma par atteikumu saņemšanas atmaksāt Pircējam viņa samaksāto naudu un atsaukt pasūtījumu. Tādā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par nepiegādātām precēm.
4.4. Pārdevēja pienākums ir cienīt Pircēja privātumu un Pircēja personas datus izmantot tikai Privātuma politikas un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.5. Pārdevēja pienākums ir pildīt arī pārējos Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos viņam noteiktos pienākumus.

 1. Pircēja tiesības

5.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces interneta veikalā, ievērojot Noteikumus un Pārdevēja interneta veikala citās sadaļās publicēto kārtību.
5.2. Pircējam ir tiesības atteikties no interneta veikalā noslēgtā preču pirkuma līguma, rakstveidā paziņojot par to Pārdevējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas dienas.
5.3. Pircējam ir tiesības Noteikumos noteiktajā kārtībā preces apmainīt vai atdot atpakaļ. Lai informētu Pārdevēju par atteikumu no saņemtās preces, Pircējs izmanto mājaslapā izvietoto atteikuma veidlapu.
5.4. Pircējam ir arī citas Noteikumus un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās tiesības.

 1. Pircēja pienākumi

6.1. Pircēja pienākums ir 3 (triju) darba dienu laikā no pirkuma reģistrācijas samaksāt preču un to piegādes cenu un citus maksājumus (ja, noslēdzot līgumu, tādi ir norādīti), kā arī saņemt pasūtītās preces.
6.2. Pircēja pienākums ir aizsargāt un neizpaust savus interneta veikala pieslēguma identifikācijas datus, nodrošināt, lai tie būtu zināmi tikai viņam Pircējam un tos izmantotu tikai viņš viens pats, nenodot tos trešām personām vai citādi neradīt tām iespēju piekļūt šiem datiem. Ja rodas aizdomas, ka dati varētu būt zināmi citām personām, nekavējoties par to informēt Pārdevēju, nekavējoties informēt Pārdevēju arī par interneta veikala pieslēguma datu pārkāpumiem vai publiskošanu.
6.3. Ja reģistrācijas datu lapā ir jāmaina informācija par Pircēju, Pircēja pienākums ir nekavējoties to izdarīt.
6.4. Pircēja pienākums ir ievērot arī citas Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības.

 1. Samaksa
  • Preču cenas interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā tiek norādītas eiro, cenā ir iekļauta tobrīd spēkā esošā PVN likme.
  • Par interneta veikalā pasūtītajām precēm Pircējs var norēķināties, izmantojot internetbanku.
  • Kad Pārdevējs ir saņēmis samaksu par precēm, viņš apstiprina preces pasūtījumu un sākas preces piegādes termiņš.
  • Pēc Pārdevēja veiktās pasūtījuma apstiprināšanas preces cena vairs nedrīkst mainīties, izņemot, ja preces cena ir mainījusies informātikas sistēmu tehniskas kļūdas vai citu no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja Pircējs nepiekrīt jaunajai cenai, viņš drīkst atteikties no pasūtījuma. Par to Pārdevējs ir jāinformē 2 (divu) darba dienu laikā. Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Pircējam tiek atdoti visi par anulēto pasūtījumu samaksātie līdzekļi.
 1. Piegāde
  • Pasūtīdams preces, Pircējs var izvēlēties kādu no šādiem preču piegādes veidiem:
   • preču saņemšana SIA “DOJUS Latvija” pārdošanas centrā;
   • preču piegāde mājās.
  • Ja Pircējs, pasūtot preces, izvēlas tās saņemt pārdošanas centros, viņam šīs preces ir jāsaņem 7 (septiņu) dienu laikā SIA “DOJUS Latvija” pārdošanas centrā ar adresi: „Ceļa Zeme”, Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, LV – 2123.
  • Ja Pircējs, pasūtot preces, izvēlas preču piegādi mājās:
   • Pircēja pienākums ir norādīt precīzu preču piegādes adresi;
   • Pircēja pienākums ir preces saņemt personīgi. Saņemot preces, ir jāuzrāda spēkā esošs personu apliecinošs dokuments (identifikācijas karte, pase vai jaunā parauga autovadītāja apliecība). Ja Pircējs nevar preces saņemt pats, bet preces ir piegādātas Pircēja norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi nepiederošai personai;
   • Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis;
   • Preces piegādes termiņa sākums ir naudas ieskaitīšanas datums Pārdevēja kontā; prece tiek piegādāta 3 (triju) darba dienu laikā, ja prece atrodas Pārdevēja noliktavā, vai 7 (septiņu) darba dienu laikā, ja prece ir jāpasūta no ražotāja. Par īsākiem vai ilgākiem preces piegādes termiņiem Pircējam tiek paziņots (pa e-pastu vai ar SMS īsziņu), izmantojot viņa sniegto kontaktinformāciju;
   • Preču piegādes informācija ir sniegta ŠEIT.
  • Pieņemot vai saņemot pasūtītās preces, Pircēja pienākums ir pārbaudīt sūtījuma(-u) stāvokli un parakstīties faktūrrēķinā (pavadzīmē) vai citā pieņemšanas un nodošanas dokumentā. Ja preču pieņemšanas un nodošanas laikā Pircējs pamana sūtījuma un/vai preces(-ču) ārējus bojājumus, preces(-ču) komplektācijas neatbilstību, viņš to atzīmē faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā pieņemšanas un nodošanas dokumentā, kā arī Pārdevēja pārstāvja (kurš ir piegādājis/izsniedzis preci) klātbūtnē brīvā formā uzraksta sūtījuma un/vai preces bojājuma/neatbilstības aktu. Ja Pircējs šādi nerīkojas, Pārdevējs neuzņemas atbildību par:
   • preču bojājumiem, ja šo bojājumu iemesls nav rūpnieciskais brāķis;
   • preču komplektējošo daļu neatbilstību, ja šo neatbilstību var konstatēt, apskatot preci no ārpuses.
  • Preces nejaušas iznīcināšanas vai sabojāšanas risks kļūst saistošs Pircējam brīdī, kad viņam tā tiek nodota.
  • Ja Pircējs nesaņem preci vai nav izdevies viņam to nodot, prece tiek atdota Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts, Pircējam tiek atmaksāta par preci samaksātā nauda, atrēķinot no tās bankas nodevas par Pārdevēja pārskaitījumiem, kā arī samaksu par preces piegādi.
 1. Preču kvalitātes garantija
  • Katras interneta veikalā pārdodamās preces raksturojums tiek sniegts preces aprakstā.
  • Pārdevēja piedāvātās preces ir labas kvalitātes, t. i., preču īpašības atbilst preču aprakstiem. Prece atbilst pirkuma līgumam, ja:
   • prece atbilst Pārdevēja sniegtajam aprakstam un tai ir tādas pašas īpašības kā precei, kuru Pārdevējs uzrādīja kā paraugu vai modeli, reklamējot to interneta veikalā;
   • prece ir paredzēta lietošanai tādam nolūkam, kādam parasti šāds preču veids tiek lietots;
   • prece atbilst kvalitātes rādītājiem, kas parasti ir raksturīgi tāda veida precēm, un Pircējs var pamatoti paļauties uz ražotāja, viņa pārstāvja vai Pārdevēja publiskiem paziņojumiem (tostarp uz reklāmu un preces marķējumu) par preces konkrētajām īpašībām.
  • Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā esošās preces ar savu izmēru, formu, krāsu vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajai formai, izmēram, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantojamā monitora īpatnību vai citu tehnisku iemeslu dēļ. Pirms pasūtījuma veikšanas Pircējam ir ieteicams izlasīt preces aprakstu.
  • Dažādām preču grupām Pārdevējs sniedz konkrēta laika kvalitātes garantijas, kuru termiņš un citi noteikumi ir minēti šo preču aprakstos vai preces faktūrrēķinam pievienotā garantijas lapā.
  • Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo tiesību aktos paredzētās lietotāja tiesības attiecībā likumā paredzēto garantijas termiņu nekvalitatīvas preces vai pakalpojuma iegādes gadījumā.

 

 1. Tiesības atteikties no pirkuma līguma
  • Pircējam (lietotājam), informējot Pārdevēju, ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preces saņemšanas, nenorādot iemeslu, atteikties no šī pirkuma līguma.
  • Par atteikšanos no pirkuma līguma Pircējs paziņo pārdevējam pa e-pastu [email protected] vai rakstveidā kādā no šādiem veidiem:
   • aizpildot veidlapu par atteikšanos no līguma _________;
   • personīgi sniedzot nepārprotamu paziņojumu par atteikšanos no līguma.
  • Saņēmis Pircēja paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, Pārdevējs nekavējoties apstiprina viņam atteikuma saņemšanu.
  • Pircēja pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikšanos no līguma iesniegšanas nosūtīt vai nodot preces Pārdevējam.
  • 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc atdotās preces saņemšanas Pārdevējs atmaksā Pircējam samaksu par preci, tostarp izdevumus par preču piegādi, ja piegāde ir veikta, izmantojot kādu no Pārdevēja piedāvātajiem piegādes veidiem.
  • Pircējam netiek atmaksāti ar preces atdošanu saistītie tiešie izdevumi.
  • Pircējs atbild par preces vērtības samazinājumu, kas ir radies preces īpašībām, veidam neparedzētas izmantošanas, nepareizas apiešanās, preces komplektācijas neatbilstības, lietošanas dēļ.
 1. Garantijas un atdošana
  • Preces tiek atdotas vai apmainītas pēc Pircēja rakstveida lūguma preces iegādes vietā vai citā Pārdevēja norādītā un Pircējam izdevīgā vietā.
  • Atdodamajai/apmaināmajai precei ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:
   • atdodamajai/apmaināmajai precei ir jābūt oriģinālā, kārtīgā iesaiņojumā;
   • prece nedrīkst būt bojāta;
   • prece nedrīkst būt lietota, ir jābūt saglabātām tās ekspluatācijas īpašībām, jābūt pienācīgam pārdošanas izskatam (nesabojātai precei, nesabojātām etiķetēm, aizsargplēvēm un tml.);
   • atdodamajai/apmaināmajai precei ir jābūt nokomplektētai tā, kā prece tika piegādāta Pircējam.
  • Pircējs pa e-pastu [email protected] vai kontaktinformācijā norādītajā adresē iesniedz rakstveida iesniegumu, norādot vārdu, uzvārdu, pasūtījuma numuru, preces nosaukumu un cenu, konta numuru līdzekļu pārskaitīšanai un iemeslu (preces trūkumus vai citus iemeslus, kuru dēļ iegādātā prece neapmierina lietotāju, ja nopirktajai precei ir apmierinoša kvalitāte vai ja ir nopirkta neapmierinošas kvalitātes prece.
  • Iesniegumam tiek pievienots kases aparāta čeks vai pirkuma kvīts, vai cits preces pirkumu apstiprinošs dokuments (faktūrrēķins, kredītkartes konta izraksts par maksājumu, kredītkartes maksājuma kontrolčeks u. c.) (turpmāk tekstā – preces pirkuma dokuments).
  • Saņēmis preci un pārliecinājies par tās atbilstību iepriekšminētajiem noteikumiem, Pārdevējs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā ieskaita Pircēja norādītajā kontā naudu vai apmaina preci ar citu.
  • Ja prece, kas Pircēju neapmierina (nopirktās preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija), tiek nosūtīta atpakaļ naudas atgūšanai vai preces apmaiņai, sūtīšanas izdevumi netiek kompensēti. Ja tiek atdota nekvalitatīva prece, SIA “DOJUS Latvija” pienākums ir kompensēt sūtīšanas izdevumus.
 1. Atbildība
  • Pircējs atbild par reģistrācijas veidlapā sniegtās informācijas pareizību. Pircējs atbild par sekām, kas iestājas reģistrācijas veidlapas kļūdainas vai nepareizas aizpildīšanas dēļ.
  • Pēc reģistrācijas Pircējs atbild par savu pieejas interneta veikalam datu drošību un/vai nodošanu trešām personām. Ja interneta veikala pakalpojumus izmanto trešā persona ar Pircēja pieejas datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.
  • Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs nav ievērojis Pārdevēja ieteikumus un savus pienākumus, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, Privātuma politiku, lai gan tāda iespēja viņam tika dota.
  • Ja interneta veikalā ir sniegtas norādes uz citu, trešo personu mājaslapām, Pārdevējs negarantē, ka informācija, kas kļūst pieejama, nospiežot uz attiecīgās norādes, ir pareiza, izsmeļoša un precīza, pat ja Pircējs piekļūst šīm mājaslapām, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošās norādes. Par trešo personu sniegtās informācijas saturu, patiesumu, precizitāti atbild trešās personas. Pārdevēja pienākums nav pārbaudīt saņemamo ārējo vai aizsargājamo informāciju vai konstatēt nelikumīgas darbības.
  • Pārdevējs neatbild par Pircēja un Pārdevēja partneriem, pie kuriem Pircējs interneta veikalā pasūta preces vai pakalpojumus uz savstarpēji izdevīgiem noteikumiem.
 1. Informācijas nosūtīšana
  • Pārdevējs šo Noteikumu un Privātuma politikas noteiktajā kārtībā nosūta visus informatīvos paziņojumus un paziņojumus tiešās tirgvedības īstenošanai uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto elektronisko pastu.
  • Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta Pārdevējam uz interneta veikala mājaslapas apakšējā daļā norādīto elektroniskā pasta adresi [email protected] un informē pa tālruni__________________.
 1. Nobeiguma daļa
  • Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka visa Pārdevēja interneta veikala mājaslapā pieejamā informācija (tostarp šie Noteikumi, informācija par Pārdevēju, piedāvājamās preces un pakalpojumi, to raksturojums, Pircēja atteikšanās no pirkuma līguma tiesību īstenošanas, Pārdevēja piedāvātās preces, apkopes pakalpojumi un garantijas (ja tādas tiek sniegtas)), tiek uzskatīta par rakstveidā iesniegtām Pircējam.
  • Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  • No šiem Noteikumiem izrietošajām attiecībām tiek piemērota Latvijas Republikas normatīvie akti.
  • Visas no pirkuma līguma izrietošās Pircēja un Pārdevēja savstarpējās domstarpības tiek risinātas pārrunu veidā. Ja vienošanās netiek panākta, jautājumi risināmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Šeit Jūs varat lejuplādēt iegādes noteikumus!

ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA
Garantija līdz 4 gadiem
Bezmaksas piegāde pirkumiem tiešsaistē
Pirmssezonas serviss ar transportu